..................

The orange mountain.jpg

The orange mountain

Oil on canvas

60cm x 80cm